SALWA RADIO - Menebar Salam, Menyebar Dakwah
Stay in touch with us:

Berhujjah Dengan Ikhtilaf Ulama

Ustadz Abu Yahya Badrusalam, Lc - 9 months ago

Berhujjah Dengan Ikhtilaf Ulama

Oleh Ustadz Badru Salam, Lc حفظه الله

BERHUJJAH DENGAN IKHTILAF ULAMA


Sebagian orang ada yang beralasan dengan ikhtilaf ulama untuk memboleh suatu hukum.
Kesalahan seperti ini telah diperingatkan oleh para ulama.

Al Hafidz ibnu Abdil Barr berkata:

“Ikhtilaf itu bukan hujjah (alasan) menurut para fuqoha umat yang aku ketahui. Kecuali orang yang tidak memiliki ilmu dan pengetahuan.”
(Jami bayanil ilmi 2/299)

Al Khothobi rahimahullah berkata,

“Ikhtilaf ulama bukan hujjah. Menjelaskan sunnah itulah hujjah atas orang orang yang berselisih dari dahulu sampai sekarang.”
(A’laamul hadiits 3/2092)

Imam Asy Syathibi berkata,

“Perkara ini telah melebihi batasan sehingga perselisihan ulama dianggap alasan untuk membolehkan.”
(Al muwafaqot 4/141)

Syaikhul islam ibnu Taimiyah rahimahullah berkata:

“Tidak boleh bagi seorang pun untuk berhujjah dengan pendapat ulama dalam masalah yang diperselisihkan. Hujjah itu adalah nash, ijma’ dan dalil yang di istimbath yang ditetapkan mukadimahnya dengan dalil dalil syariat bukan ditetapkan oleh pendapat ulama. Karena pendapat ulama dijadikan hujjah bila sesuai dengan al kitab dan sunnah bukan dijadikan alasan untuk menolak alquran dan sunnah.”
(Majmu fatawa 26/202-203)

Beralasan dengan ikhtilaf untuk membolehkan suatu perbuatan dapat membuka pintu untuk para pengikut hawa nafsu untuk melariskan penyimpangan mereka.

Ini dia seorang zindiq yang bernama ibnu Rowandi. Ia membolehkan samaa’ (beribadah dengan cara bernyanyi disertai dengan alat musik).

Abu Abdirrohman Assulami menyebutkan dari ibnu Rowandi ia berkata,

“Para fuqoha berselisih pendapat tentang hukum samaa’. Sebagian membolehkan dan sebagian mengharamkan. Dan aku berpendapat wajib.”
(Majmu fatawa 11/570)

Lihatlah bagaimana zindiq ini mengesankan dahulu kepada manusia bahwa itu masih diperselisihkan agar manusia mau menerimanya.
Sebagaimana halnya kaum liberal di zaman ini mereka mencari pendapat pendapat ulama yang lemah untuk dijadikan alasan menguatkan pendapat mereka yang batil.
Allahul Musta’an.

______________________________________
Khamis 22 Muharram 1442 / 10 September 2020

http://www.salamdakwah.com/artikel/4550-berhujjah-dengan-ikhtilaf-ulama


Silakan login untuk menulis komentar.

ARTIKEL TERKAIT

Demikianlah Manhaj
Demikianlah Manhaj
Ustadz Abu Yahya Badrusalam, Lc - 7 years ago
Warna Warni Riya
Warna Warni Riya
Ustadz Abu Yahya Badrusalam, Lc - 9 years ago
Kapan Kita Mengenal Seseorang?
Kapan Kita Mengenal Seseorang?
Ustadz Abu Yahya Badrusalam, Lc - 6 years ago
Akankah Allah Mengadzab Saya Karena Shalat?
Akankah Allah Mengadzab Saya Karena Shalat?
Ustadz Abu Yahya Badrusalam, Lc - 9 years ago
Untukmu Pemakan Riba
Untukmu Pemakan Riba
Ustadz Abu Yahya Badrusalam, Lc - 8 years ago
Pencegah Adzab Kubur
Pencegah Adzab Kubur
Ustadz Abu Yahya Badrusalam, Lc - 7 years ago
Meraih Kemuliaan
Meraih Kemuliaan
Ustadz Abu Yahya Badrusalam, Lc - 7 years ago
Jalan Menuju Allah
Jalan Menuju Allah
Ustadz Abu Yahya Badrusalam, Lc - 6 years ago
Jatuh Cinta
Jatuh Cinta
Ustadz Abu Yahya Badrusalam, Lc - 6 years ago
Cahaya Diantara 2 Batu
Cahaya Diantara 2 Batu
Ustadz Abu Yahya Badrusalam, Lc - 7 years ago
© 2021 - Www.SalamDakwah.Com