SALWA RADIO - Menebar Salam, Menyebar Dakwah
Stay in touch with us:

Ujian Para Pelajar Ilmiyah...

Ustadz Ferry Nasution - 7 years ago

Ujian Para Pelajar Ilmiyah...

Al-Imam lbnu Qayyim Al-

Jauziyyah rahimahullah membagi taqlid menjadi tiga macam...

 

Diantaranya: Adalah taqlid yang diharamkan.

Dalam bab ini ada tiga jenis taqlid yang diharamkan, yaitu:

 

1. Taqlid kepada perkataan nenek moyang sehingga manusia berpaling dari apa yang telah diturunkan Allah. 

 

2. Taqlid kepada orang yang tidak diketahui apakah dia pantas diambil perkataannya ataukah tidak (artinya pantas tidak diambil ilmunya).

 

3. Taqlid kepada perkataan (pendapat) seseorang, setelah jelas hujjah baginya dan dia mengetahui adanya hujjah (pembuktian secara ilmiyah) beserta dalil (tentang suatu hukum, namun mereka tetap berpegang kepada pendapat manusia) meskipun (hujjah tersebut) bertentangan dengan pendapat orang (yang ditaqlidi tersebut).

 

(Lihat I’lamul Muwaqqi’in (II/437)

(Terjemah secara bebas)

 

Contoh point 1:

Kaum Jahiliyyah yang taqlid kepada ajaran nenek moyang mereka untuk menyembah berhala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah ‘Azza wa Jalla dalam firman-Nya,

 

Artinya: “Dan demikian juga ketika Kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau (Muhammad) dalam suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah (di negeri itu) selalu berkata, ‘Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu (agama) dan sesungguhnya kami sekadar pengikut jejak-jejak mereka.’ 

Rasul itu berkata, ‘Apakah (kamu akan mengikutinya juga) sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari (agama) yang dianut nenek moyangmu?’ 

Mereka menjawab, ‘Sungguh kami mengingkari (agama) yang kamu diperintahkan untuk menyampaikannya.” 

(Qs. Az-Zukhruf: 23-24)

 

Contoh Point ke 2:

Taqlidnya seseorang kepada orang lain yang tidak diketahui asal usulnya. 

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ‘Azza wa Jalla,

 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu dengan membawa berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang nanti akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.” 

(Qs. Al-Hujurat: 6)

 

Ikhwan sekalian, dalam point yang ke-2 ini, banyak sekali terjadi saat-saat ini, dan perbuatan tersebut terkadang tidak hanya terjadi kepada orang-orang awam, namun terkadang terjadi dikalangan para pelajar ilmiyyah, ini sangat jelas bagi kita tentang sedikitnya pemahaman kita tentang sunnah...yang mana sekarang banyak beredar berita-berita yang tidak ada asal-usulnya sama sekali dan beredar di tengah-tengah masyarakat....

 

Wahai kaum muslimin...

Wahai para penuntut ilmu...

bertakwalah kepada ALLAH...

Janganlah engkau sebarkan berita-berita yang tidak jelas, apalagi yang berkaitan tentang kehormatan seorang muslim.

 

Apakah dirimu tidak takut, bahwa kelak pada yaumul qiyamah semuanya akan dipertanggung jawabkan apa-apa yang telah dirimu lakukan...

 

Apakah dirimu tidak pernah merenung apabila tuduhanmu tersebut tidak benar, maka mulutmu akan dimasukkan "Radghatal khabal (keringatnya ahli neraka)??"

 

Wahai kaum muslimin tahanlah lisanmu, tahanlah tanganmu untuk menyebarkan fitnah dan kerusakan di muka bumi ini...

 

Contoh point ke 3:

Taqlid yang dilakukan kaum Yahudi dan Nashara kepada para pendeta dan rahib mereka, sehingga mereka berpaling dari dakwah Rasulullah. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ‘Azza wa Jalla,

 

Artinya: “Mereka menjadikan orang-orang alim (Yahudi) dan rahib-rahibnya (Nasrani) sebagai rabb selain Allah…” 

(Qs. At-Taubah: 31)

 

Artinya orang-orang yahudi dan nashara tersebut mereka beribadah sesuai apa yang diperintahkan oleh rahib-rahib mereka, apa-apa yang dikatakan halal oleh mereka maka halallah dan apa-apa yang dikatakan haram oleh mereka maka haramlah....

 

Akhukum Ahmad Ferry Nasution

17 Sya'ban 1435H / 15 Juni 2014

(Mahad Ummahatul Mukminin-Tangerang)


Silakan login untuk menulis komentar.

ARTIKEL TERKAIT

Keharmonisan Rumah Tangga Yang Sebenarnya
Keharmonisan Rumah Tangga Yang Sebenarnya
Ustadz Ferry Nasution - 7 years ago
Hati yang Tertidur dan Hati yang Terjaga
Hati yang Tertidur dan Hati yang Terjaga
Ustadz Ferry Nasution - 6 years ago
Hari-Hari Mulia
Hari-Hari Mulia
Ustadz Ferry Nasution - 7 years ago
Banyaklah Bersedekah, Wahai Wanita Muslimah!
Banyaklah Bersedekah, Wahai Wanita Muslimah!
Ustadz Ferry Nasution - 7 years ago
Tauhid kepada Allah, namun durhaka kepada Orang tua
Tauhid kepada Allah, namun durhaka kepada Orang tua
Ustadz Ferry Nasution - 7 years ago
Hak Suami Yang Harus Dipenuhi Oleh Istri
Hak Suami Yang Harus Dipenuhi Oleh Istri
Ustadz Ferry Nasution - 7 years ago
Untaian Doa: Bersyukur
Untaian Doa: Bersyukur
Ustadz Ferry Nasution - 7 years ago
© 2021 - Www.SalamDakwah.Com